Medezeggenschap

De Wet medezeggenschap scholen (WMS) regelt de medezeggenschap van ouders en personeelsleden inzake besluiten van het bestuur of de schooldirectie.
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), sommige schoollocaties hebben een deelraad MR (dMR). De scholen van Librijn hebben een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Binnen Librijn is een medezeggenschapsstatuut overeengekomen die regelt op welke wijze binnen Librijn met medezeggenschap wordt omgegaan.

 

MR en deelraad MR

In de MR of dMR worden de zaken die de school(locatie) betreffen besproken met de schooldirectie. De (deelraad)MR wordt gekozen door de ouders en de personeelsleden. Er zitten net zoveel ouders als personeelsleden in de raad. Er is een (deelraad)MR reglement waarin de bevoegdheden van de raad zijn opgenomen. Deze kunt u bij de school opvragen.

De (deelraad)MR spreekt met de schooldirectie over het algemene beleid van de school en heeft bijvoorbeeld bevoegdheden ten aanzien van de vaststelling van het schoolplan, de schoolgids en de wijze waarop de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld.

 

GMR

Op Librijn niveau fungeert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden die gekozen zijn uit de scholen van Librijn.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad spreekt met het bestuur over schooloverstijgende zaken die voor alle scholen van Librijn gelden. Bijvoorbeeld het jaarlijkse bestuursformatieplan, de stichtingsbegroting, de strategische koers en de vakantieregeling.
Er is een GMR reglement waarin de bevoegdheden van de raad zijn opgenomen.

 

De Overlegvergadering (19.00-20.30) van de GMR is openbaar, belangstellenden kunnen hierbij als toehoorder aanwezig zijn na aanmelding vooraf bij het dagelijks bestuur via gmr-db@librijn.nl. De agenda wordt aan toehoorders per mail verzonden.

 

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

  • 29 september 2020
  • 01 december 2020
  • 16 februari 2021
  • 13 april 2021
  • 15 juni 2021

Alle vergaderingen vinden plaats in het bestuurskantoor.

De notulen van de overlegvergadering zijn op het bestuurskantoor ter inzage.

 

Verdere informatie: