Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de stichting Librijn Openbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Delft en Rijswijk.
Het schoolbestuur heeft als bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor vijftien zelfstandige scholen met tien BRIN-nummers. Hierbinnen zit één openbare schoolvoor speciaal basisonderwijs (SBO).

Het bestuur werkt vanuit de richtlijnen die zijn vastgelegd in de code "Goed_bestuur"  van de PO-Raad.
Het bestuur van Librijn berust bij de bestuurder, Mw. C.C. Versprille.

 

Directie

De Librijn organisatie kent twee clusters van scholen. Een Rijswijks - en een Delfts scholencluster.
De scholen in een cluster vallen onder de verantwoordelijkheid van een clusterdirecteur. Elke school heeft een eigen locatiedirecteur die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op de schoollocatie en leiding geeft aan het personeel. De locatiedirecteur is vanuit die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt voor zijn/haar school.

Voor Librijn is een cultuurverandering wenselijk en hiervoor is een structuurverandering noodzakelijk. Per 1 augustus 2020 zal gewerkt worden met integraal schoolleiders (ISL) i.p.v. locatiedirecteuren en clusterdirecteuren.

 

Bestuurskantoor

De bestuurder en de locatiedirecteuren (vanaf augustus ISL) worden ondersteund door het bestuurskantoor.
Het bestuurskantoor wordt aangestuurd door de bestuurder.

 

Toezicht

Het toezicht op de stichting Librijn wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. De raad van toezicht wordt benoemd door de gemeenteraden van Delft en Rijswijk. De gemeenteraden dienen goedkeuring te verlenen aan bestuursbesluiten over statutenwijzigingen. Daarnaast hebben zij een rol bij het stichten of opheffen van openbare scholen.
De voorzitter van de raad van toezicht is Mw. C. Looij.

 

 

Meer informatie (downloads)