Regelingen en vakantie

Schoolvakanties leerlingen

De vakantieregeling wordt in overleg door de schoolbesturen in de regio Haaglanden opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke regels en vastgestelde vakantieperioden.
De vakantieregeling voor de Librijnscholen wordt ten formele vastgesteld door het bestuur na advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

vakantie overzicht schooljaren 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022

 

Extra vrij vragen buiten de schoolvakanties

Alleen in zeer bijzondere gevallen is (vakantie)verlof buiten de schoolvakanties mogelijk.
U kunt een verzoek tot (vakantie)verlof indienen bij de locatiedirecteur van uw school. U dient dit ruim van tevoren aan te vragen (acht weken). De locatiedirecteur zal uw aanvraag beoordelen op basis van de wettelijke regels en zo nodig overleg plegen met de leerplichtambtenaar van uw woonplaats.
Op de site over de leerplicht vindt u meer informatie

Vertrouwenspersoon

Librijn heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen die u kunt benaderen met vragen of situaties die u niet direct met de leerkracht of directie van de school wilt bespreken.
Het gaat hier bijvoorbeeld ook over misdragingen van personen in of rond de school. De vertrouwenspersoon kan u adviseren over de te nemen stappen of  kan een bemiddelende rol spelen.

De vertrouwenspersonen voor Librijn openbaar onderwijs zijn 

Nicole Kik            n.kik@onderwijsadvies.nl   tel. 06 30 77 67 51

Pieter de Wit      p.dewit@onderwijsadvies.nl   tel. 0182 556 499 (werkt als mobiel)

Klachten

Binnen Librijn wordt er naar gestreefd om klachten zo veel mogelijk op te lossen door in gesprek te gaan met elkaar.

Hebt u een klacht met betrekking tot het onderwijs of uw kind, dan wendt u zich in eerste instantie tot de leerkracht. Samen met de leerkracht bespreekt u de situatie en komt u tot een oplossing. Mocht dit niet lukken dan kunt u de locatiedirecteur van de school benaderen.

Indien u een klacht hebt over de directie van de school dan kunt u zich met deze klacht wenden tot de clusterdirecteur.
Zo nodig kunt u een formele klacht richten aan het bestuur van Librijn t.n.v. de voorzitter van de interne klachtencommissie, Mw. W. Bekema. Zie ook onze klachtenregeling
e-mail: klachtencommissie@librijn.nl 

 

Landelijke klachten- en geschillencommissie

Librijn is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie voor het onderwijs. Indien u van mening bent dat Librijn onjuist heeft gehandeld in een zaak die u betreft of uw klacht niet juist heeft afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met deze commissie. Zij kunnen u adviseren over de te nemen stappen.

 

Landelijke klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 2809590

Website stichting onderwijsgeschillen